CybrHome Logo
Foad Younus

Change picture

Foad Younus
@FoadYounus

Hortee ummata Oromoo ______________________________ Booranii kaa Oromoti Oromoon kaa xaboti Xaboo kaa waaqoti Waaqoo kaa dadhiti Dadhiin kaa uteeti Uteen

Joined on March 2017

Topics
No topics followed yet.
Recommended Topics