CybrHome Logo
lekhacchi

Change picture

lekhacchi
@Lekhacchi

Trang blog lekhacchi.com nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến trong quản trị kinh doanh, quản trị digital marketing, quản trị nhân sự. Dưới góc nhìn

Joined on June 2021

Joined on June 2021
Search people on CybrHome