CybrHome Logo
Phạm Hồ Ngọc Phụng

Change picture

Phạm Hồ Ngọc Phụng
@phamhongocphung

Phạm Hồ Ngọc Phùng - Một Giảng Viên pha chế tài ba, máu lửa và có nghề với nhiều cách pha chế thức uống sáng tạo.

Joined on April 2019

Followed Apr 9, 2019
Followed Apr 9, 2019
Followed Apr 9, 2019
Followed Apr 9, 2019
Followed Apr 9, 2019
Followed Apr 9, 2019
Followed Apr 9, 2019
Followed Apr 9, 2019
Followed Apr 9, 2019
Joined on April 2019
Search people on CybrHome